DOTS paslaugų organizavimas

Savivaldybės DOTS kabinetas – patalpos savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriose bendrosios praktikos slaugytojas teikia DOTS paslaugas.

Laikinoji DOTS paslauga – DOTS paslauga, teikiama pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, prie kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra prisirašęs TB sergantis pacientas.

 

                      DOTS kabinete darbo dienomis nuo 07:00 iki 8:30 dirba bendrosios praktikos slaugytojas, išklausęs 4 val. paskaitų ciklą apie TB profilaktiką ir kontrolę bei kontroliuojamo gydymo ypatumus. Kontaktiniai telefonai:  8-687-51698, registratūra: 8-342-53463, 8-432-60111.

 • DOTS kabinete gydymas gali būti pradėtas intensyvia gydymo faze (gydytojui pulmonologui nusprendus, kad stacionarinis gydymas nebūtinas) arba tęsiamas po stacionarinio gydymo, iki TB sergantis pacientas pasveiks.

                      DOTS kabineto bendrosios praktikos slaugytojas, gavęs gydytojo pulmonologo arba šeimos gydytojo užpildytą formą 027/a apie siųstą į DOTS kabinetą TB sergantį pacientą:

 • užveda TB sergančio paciento gydymosi DOTS kabinete kortelę (forma Nr. 081-1-9/a arba forma Nr. 081-5/a, jei pacientas serga dauginio atsparumo vaistams TB, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-970 „Dėl privalomų tuberkuliozės sveikatos statistikos apskaitos formų ir privalomos sveikatos statistikos ataskaitos formos patvirtinimo“);
 • pateikia TB sergančiam pacientui arba nepilnamečio TB sergančio paciento vienam iš tėvų ar globėjui užpildyti sutikimo ambulatoriškai gydytis formą, parengtą vadovaujantis ASPĮ nustatyta tvarka, kurioje turi būti nurodyti paciento ir asmenų, kuriems galima suteikti informaciją apie paciento sveikatą, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta);
 • supažindina TB sergantį pacientą ir nepilnamečio TB sergančio paciento tėvus / globėjus su TB sergančio paciento pareigomis ir atsakomybe už gydymo režimo pažeidimus;
 • jei TB sergantis pacientas pažeidžia gydymo režimą, vadovaujantis įsakymo Nr. 258 nuostatomis, pacientas gali būti paguldytas į būtinojo izoliavimo ir gydymo VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninę;
 • jei nustatoma, kad nepilnametis TB sergantis pacientas pažeidė gydymo režimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir kitais vaiko teises reglamentuojančiais teisės aktais, apie gydymo režimo pažeidimo atvejį pranešama savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui;
 • suteikia informaciją TB sergančiam pacientui ir jo artimiesiems apie TB gydymo principus ir reikšmę, saugos ir profilaktikos principus, DOTS kabineto darbo organizavimą;
 • supažindina TB sergantį pacientą su vaistų vartojimo taisyklėmis, paduoda jam paskirtą kasdienę vaistų dienos dozę ir tiesiogiai stebi bei kontroliuoja, kaip vaistai yra išgeriami, ir pažymi TB sergančio paciento gydymo kortelėje apie išgertus vaistus;
 • išduoda vaistų dozes poilsio ar švenčių dienoms TB sergančiam pacientui arba jo šeimos nariams (jei yra rašytinis prašymas, prieš tai suteikęs informaciją apie vaistų vartojimo taisykles, saugos ir profilaktikos priemones) paskutinę darbo dieną prieš poilsio ar švenčių dienas ir pažymi TB sergančio paciento gydymo kortelėje apie išduotus vaistus;
 • organizuoja TB sergančio paciento paiešką, jei jis neatvyksta išgerti vaistų dvi darbo dienas per savaitę, susisiekia su TB sergančiu pacientu arba jo nurodytais kontaktiniais asmenimis, aiškinasi neatvykimo priežastis, padeda spręsti atsiradusias problemas;
 • nedelsdamas informuoja šeimos gydytoją ir gydytoją pulmonologą apie TB sergančio paciento gydymo režimo pažeidimą (-us).

          DOTS kabineto bendrosios praktikos slaugytojas skatina TB sergančius pacientus užbaigti gydymą, suteikdamas informaciją apie gydymo svarbą ir reikšmę pacientui bei visuomenei.