Veiklos sritys

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, jų tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.

Įstaigos veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti nespecializuotas, kvalifikuotas ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams ir užsienio piliečiams, diegti Europos Sąjungos standartus.

Įstaigos veiklos sritys yra organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.

Įstaigos veiklos rūšys (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 

  • Medicininės ir odontologinės praktikos veikla – 86.20;
  • bendrosios praktikos gydytojų veikla- (86.21);
  • gydytojų specialistų veikla- (86.22);
  • odontologinės praktikos veikla- (86.23);
  • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla- (86.90);
  • viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse- (86.90.10);
  • medicinos laboratorijų veikla- (86.90.30);

Kita veikla:

  • personalo darbo ir poilsio sąlygų gerinimas;
  • pacientų sveikatos priežiūros sąlygų gerinimas;
  • konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas.